Giới thiệu chương trình khóa học Giám đốc điều hành – CEO quản trị-ngominhtuan

Nội dung cụ thể khóa học giám đốc điều hành – CEO quản trị-NGOMINHTUAN

1: Phương pháp học ON – OFF Khóa Học giám đốc điều hành (11:08)
2: Quy luật tư duy của bộ não (10:45)

 3: Sơ đồ cấu trúc và vai trò chức năng của từng bộ phận trong công ty (20:27)
 4: BSC – Thẻ điểm cân bằng trong Doanh nghiệp (56:54)
 5: Xây dựng cơ cấu tổ chức trong công ty
 5.1: Xây cơ cấu tổ chức trong công ty (20:34)
5.2: Xây dựng cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp (06:28)
6: Xây dựng bộ điều khiển trong doanh nghiệp

  6.1: Phần chuẩn bị để xây dựng bảng CCSC (10:56)
  6.2: Các KN trong bộ điều khiển CCSC (07:49)
  6.3: Hướng dẫn cách xây dựng bộ điều khiển CCSC (05:41)
  6.4: Hướng dẫn làm bộ điều khiển CCSC trong doanh nghiệp (p1) (28:06)
  6.5: Hướng dẫn làm bộ điều khiển CCSC trong doanh nghiệp (p2) (12:39)
  6.6: Hướng dẫn làm bộ điều khiển CCSC trong doanh nghiệp (p3) (05:57)
  6.7: Hướng dẫn làm bộ điều khiển CCSC trong doanh nghiệp (p4) (05:51)
6.8: Hướng dẫn làm bộ điều khiển CCSC trong doanh nghiệp (p5) (08:38)
  6.9: Các khái niệm và xây dựng hạn mức trong doanh nghiệp (09:59)
  6.10: Cách điều chỉnh hạn mức phù hợp với công ty (26:09)
  6.11: Phương pháp điều chỉnh hạn mức trên bộ điều khiển CCSC (22:37)
  6.12: Ban hành văn bản khoán cho giám đốc điều hành (06:53)
7: Luồng công việc trong hoạt động kinh doanh của công ty

  7.1: Các mô hình kinh doanh hiện nay(18:30)
  7.2.1 Chức năng của phòng Truyền thông và nghiệp vụ cần có (08:50)
  7.2.2: Tổ chức hoạt động, nhân sự và cách thẩm định kế hoạch Truyền thông (08:50)
  7.3.1: Marketing và bản chất của bộ phận này (06:22)
  7.3.2 Nhân sư và cơ cấu tổ chức Marketing (02:28)
  7.4.1 Phòng Truyền thông – Marketing cần cơ cấu tổ chức như thế nào? (03:33)
  7.5.1  Truyền thống – GT là mô hình như thế nào? (05:44)
  7.5.2: Kênh GT và cơ cấu tổ chức (08:29)
  7.5.3 Kênh GT có ưu và nhược điểm(12:05)
  7.6.1 Mô hình Chuỗi có ưu và nhược điểm nào?(10:32)
  7.6.2 Mô hình Chuỗi cần xây dựng thế nào? (09:44)
  7.6.3 Cách thức xây dựng Công ty Mẹ và Chi nhánh (15:48)
8: Văn bản Khoán ban hành cho bộ phận Kinh doanh
  8.1: Văn bản Khoán ban hành gồm các bước(01:53)
  8.2: Mẫu ban hành cho phòng kinh doanh (10:02)
9: Phòng Hành chính Nhân sự có những công việc nào?
  9.1: Phòng Nhân sự có những nhiệm vụ nào?(08:48)
  9.2: Nhân sự và tổ chức phòng Nhân sự (04:21)
  9.3: Quỹ lương phòng Nhân sự điều chỉnh cho hợp lý (07:32)
  9.4: Chính sách phúc lợi của nhân sự hợp lý (07:11)
  9.5: Văn bản khoán ban hành cho phòng Nhân sự (04:14)
10: Phòng Tài chính – Kế toán có những nhiệm vụ gì?
  10.1: Phòng Tài chính – Kế toán với luồng công việc nào? (14:29)
  10.2: Tài chính – Kế toán có những chức năng nào? (27:18)
11: Hướng dẫn các Trưởng phòng nhận cơ chế khoán CCSD theo hạn mức tài chính
  11: Hướng dẫn các Trưởng phòng nhận cơ chế khoán CCSD theo hạn mức tài chính (16:29)
12: Xây dựng bảng CCSP cho các phòng ban của doanh nghiệp

  12.1: Các yếu tố xây dựng CCSP & KPI cho nhân viên công ty (05:03)
  12.2: HD xây dựng bảng CCSP & KPI cho doanh nghiệp (29:35)
  12.3: HD cài chiến lược vào KPI đến từng nhân viên công ty(04:09)
13: Tổng kết
  13: Sơ kết giai đoạn học Online và công việc mà giám đốc điều hành phải làm trước khi sang giai đoạn học Offline (11:21)                                                                                                                               NGOMINHTUAN

Cảm nhận của học viên khi tham gia khóa học CEO quản trị

Ceo NgoMinhTuan Khoa Hoc Ceo Giam Doc Quan Tri
Xem thêm: KHÓA HỌC GIÁM ĐỐC KHỞI NGHIỆP – CEO BEGINNER – STARTUP EDUCATION

                                                                                                                                                                                                         NGOMINHTUAN